โลโก้เว็บไซต์ รอง.ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน “35 th WUNCA ”  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอง.ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน “35 th WUNCA ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์ประภาส สุวรรณ และอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานระบบเครือข่าย และกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๕ " ( 35th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูง ระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอน E-Learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ รวมถึงการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา สำหรับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ ของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุดอีกทางหนึ่ง

  ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา