โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานฯ


                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการสำนักงาน โดยมีคุณออมทรัพย์ อินกองงาม และ คุณภรัญยู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายประกอบการให้ความรู้ เป้าประสงค์การจัดโครงการ เพื่อจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Word 2016 , Microsoft Excel 2016 และ Microsoft Publisher 2016) อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป