โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Online Essentials และ Spreadsheets ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Online Essentials และ Spreadsheets ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Online Essentials  มีคุณชัชวาลย์  ศะศิวนิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ๒.หลักสูตร Spreadsheets มีคุณภรัญยู  ใจบำรุงเป็นวิทยากรบรรยาย โดยดำเนินการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารหอสมุด 

        สำหรับผู้ทีสนใจทดสอบมาตรฐานหลักสูตร RCDL ทั้ง ๔ หลักสูตร ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ระบบบริหารงานบุคคล HR RMUTL https://hr.rmutl.ac.th เมนูสอบมาตรฐานบุคลากร เลือกประเภท การทดสอบ ตั้งแต่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น. ติดต่อสอบถามการอบรมและการทดสอบได้ที่ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๒ คุณออมทรัพย์ , ๕๓๐๕ คุณชัชวาลย์ , ๕๓๐๖ คุณภรัญยู และ ๑๖๒๔ คุณภัทรมน 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา