โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 621 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia Bookshelf" โดยจัดอบรม ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ซึ่งระบบบริหารจัดการเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia Bookshelf เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสอน PowerPoint หรือเอกสารตำราเรียนทางวิชาการ ไว้ในชั้นหนังสือตนเองผ่านบริการออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าและยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลฐานหนังสือออนไลน์ (E-book) กับฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/forms/RBFle9TDsfZshRFh2 สิ้นสุดการลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา