โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Computer Essentials มีคุณภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช และ คุณณหทัย เจริญเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ๒.หลักสูตร Online Essentials มีคุณอมรรัตน์ มหาวัน และ คุณชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยดำเนินการอบรม ณ ห้อง Study Room ๓ อาคารหอสมุด 

        สำหรับผู้ทีสนใจอบรมหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ระบบบริหารงานบุคคล HR RMUTL https://hr.rmutl.ac.th เมนูสอบมาตรฐานบุคลากร เลือกประเภท การฝึกอบรม ตั้งแต่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๔๖๐ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ทั้ง ๔ หลักสูตรได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ติดต่อสอบถามการอบรมและการทดสอบได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๒ คุณออมทรัพย์ , ๕๓๐๕ คุณชัชวาลย์ , ๕๓๐๖ คุณภรัญยู และ ๑๖๒๔ คุณภัทรมน 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา