โลโก้เว็บไซต์ สวส. ประชุมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตามนโยบายประเทศไทย 4.0 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ประชุมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัดและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPA เชียงใหม่) ประชุมความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ลดความเลื่อมล้ำ และมีการพัฒนาอย่างสมดุลด้วยการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา