โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 3 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 3 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการรับรองปีที่ 3 มาตรฐาน ISO 27001: 2022

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management System-ISMS) ซึ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านหลักการสำคัญสามประการ ได้แก่ การรักษาความลับ (Confidentiality), ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity), และความพร้อมใช้งาน (Availability) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศจะได้รับการปกป้องและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อการใช้งานในปัจจุบัน

   การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร เพราะมาตรฐานนี้ช่วยให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมาตรฐาน ISO 27001:2022 นี้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

   มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จะช่วยให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างมีมาตรฐานสูงสุด รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

   การยกระดับมาตรฐานจาก ISO/IEC 27001:2013 ไปเป็น ISO/IEC 27001:2022 ในครั้งนี้ ยังช่วยให้การดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562, และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างมีประสิทธิภาพ

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้ และขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดต่อไป


Facebook Messenger icon