โลโก้เว็บไซต์ สวส.เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์ บุคลากร ๖ พื้นที่ จัดโครงการต่อเนื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์ บุคลากร ๖ พื้นที่ จัดโครงการต่อเนื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Firewall) กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องฝึกอบรม ๒ สวส.มทร.ล้านนา กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ มีอาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมบุคลากรจากงานเครือข่าย เป็นวิทยากร

   การอบรมฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

   ซึ่งการอบรมฯ กิจกรรมที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions) แบบ Hybrid ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ไปยัง มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถที่สูงขึ้นให้กับอาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ มทร.ล้านนา ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล สามารถดำเนินการปกป้องข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา Facebook Messenger icon