โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ เสริมทักษะ การใช้งาน Excel นศ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ เสริมทักษะ การใช้งาน Excel นศ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel “ แก่นักศึกษาหลักสูตร ชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องฝึกอบรม ๒ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการจัดการเรียน การสอน ในหลักสูตร วทบ. ธุรกิจกิจอาหารและโภชนาการ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษา ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon