โลโก้เว็บไซต์ สวส. ส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลฯ Data Analyst กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ศตวรรษที่ ๒๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลฯ Data Analyst กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ศตวรรษที่ ๒๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ งานบริการเทคโนโลยีและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “ โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Analyst) กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในศตวรรษที่ ๒๑” ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่  ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ยังมีการอบรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทางหนึ่ง 

   มีอาจารย์ไพสิฐ วิสัตยรักษ์ จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายฯ โดยนายออมทัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียติจากอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมฯ คือ อาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ 

   วัตถุประสงค์การอบรมฯ เพื่อพัฒนาต้นแบบแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา มุ่งเน้นในการสร้างต้นแบบการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา ให้มีทักษะ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในศตวรรษที่ ๒๑ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถเลือกใช้เครื่องมือและสาระสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดการขยายผลไปสู่นักศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ มทร.ล้านนา และ สวส. ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังพลให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคส่วน (Disruptive Technology) จึงจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อนำพานักศึกษา และบุคลากรสู่ Dgital Life ต่อไป 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon