โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร ,อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ,อาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร และนางปวีณา ทองปรอน (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน) พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 

   โดยกิจกรรมการดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (สวท.มรภ.ภูเก็ต) มีอาจารย์ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ผู้อำนวยการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ซึ่งทาง สวท.มรภ.ภูเก็ต ได้นำเสนอข้อมูลและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ภารกิจด้านบริการแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากร อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 

   สำหรับวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ซึ่งทาง มอ.ภูเก็ต ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การดำเนินงานโดยเฉพาะงานวิจัยต่างๆ หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม/เคมีประยุกกต์ และศูนย์วิเคราะห์น้ำอีกด้วย

   ส่วนวันที่ ๓ - ๔ พ.ค. ๒๕๖๗ เป็นการประชุมสัมมนา สวส.มทร.ล้านนา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวมไปถึงการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำวิเคราะห์ค่างาน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สวส.มทร.ล้านนา ที่ตกค้าง รวมไปถึงบุคลากรที่ครบกำหนดเวลาของการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม และวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๗ เดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
>>> คลิกชมภาพกิจกรรม...ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
>>> คลิกชมภาพกิจกรรม...ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
>>> คลิกชมภาพกิจกรรม
...
ประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาล ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา