โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ '' ในหลวง '' เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗    | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ '' ในหลวง '' เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๐ น. บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา   มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

   โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระนามย่อ) ซึ่ง มทร.ล้านนา รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฏร ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  จึงได้จัดกิจกรรม ครั้งนี่ขึ้น เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม และให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยจะจัดกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณ มทร.ล้านนา รวมไปถึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ที่พพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบของการเสียสละผ่านการทรงงาน เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยอันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บุคลากรและนักศึกษา มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานในอนาคต ที่มีการร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชนและหน่วยงาน ต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา