โลโก้เว็บไซต์ สวส. ติวเข้ม การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกดิจิทัลแนวใหม่ ด้วย Adobe Ai สำหรับ บุคลากร มทร.ล้านนา จัด ''โครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe ''  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ติวเข้ม การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกดิจิทัลแนวใหม่ ด้วย Adobe Ai สำหรับ บุคลากร มทร.ล้านนา จัด ''โครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe ''

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 636 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe Illustrator (Ai) โดยมี อาจารย์ ดร.อนันตญา วรรณโพธิมุกข์ เป็นวิทยากรการอบรม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งมีนายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา) กล่าวรายงาน ได้รับเกียติจากอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวเปิดงาน กลุ่มเป้าหมายที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ คือ อาจารย์ และบุคลากร จาก มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ 

   การอบรมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เกิดการสร้างองค์ความรู้ เพิ่มเติมทักษะในการสร้างสรรค์สื่อกราฟิกดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe Illustrator รวมไปถึงสามารถผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลงานวิชาการ กิจกรรมขององค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ อีกด้วย โดยรายละเอียดการอบรมทั้ง ๒ วัน ประกอบด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้งานของโปรแกรม Adobe Illustrator, การเตรียมโครงการเพื่องานกราฟิก, ชนิดของภาพกราฟิก โมเดลสี (color model), ไฟล์นามสกุลของภาพ, กราฟิกแบบต่างๆ ชนิดของไฟล์ภาพ เช่น ไฟล์ภาพ raster vs. vector, หลักการออกแบบ (Principles of design), ชนิดของภาพกราฟิก โมเดลสี (Color model) RGB และ CMYK, ประเภทไฟล์งานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม, ประเภทไฟล์ราสเตอร์ (Raster) หรือบิตแมพ (Bitmap) ภาพแบบ Bitmap หรือภาพแบบ Raster, หลักการออกแบบ Design Principles ไม่ว่าจเป็นขนาดและสัดส่วน (Scale & Proportion) ระยะห่างและพื้นที่ว่าง (Proximity & Space) การจัดเรียง (Alignment), การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, แนะนำเครื่องมือต่างๆ การใช้งานเลเยอร์ (Layer), การวาดภาพและตกแต่งภาพ และการ Export file, การสร้างไฟล์ใหม่, การตั้งค่าไฟล์ใหม่, หน้าต่างและพื้นที่การทำงาน, ตั้งค่าพื้นที่การทำงาน และกลุ่มเครื่องมือ, ทำความรู้จัก Tool Bar ทำความรู้จัก Tool Bar ทำความรู้จัก Tool Bar และ Panel, การฝึกปฏิบัติการ Workshop การสร้างงานกราฟิกตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อนำไปใช้งานในสื่อสังคมออนไล์ต่าง ๆ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม โดย รอง ผอ. สวส.มทร.ล้านนา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ศูนย์สอบมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา