โลโก้เว็บไซต์ นวก.คอมฯ สวส. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ติวเข้ม ระบบ e-office บุคลากร สถช.  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นวก.คอมฯ สวส. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ติวเข้ม ระบบ e-office บุคลากร สถช.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันอังคาร ที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายศักดิ์ชัย กันธะดา หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม “ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)” แก่บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) ณ ห้องฝึกอบรม ๒ ชั้น ๒ อาหารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   โดยมีอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการ สถช. เปิดการอบรมฯ ซึ่งรายละเอียดของการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย การเข้าใช้งานระบบฯ การตั้งรหัส PIN เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปลายเซ็น การเชื่อมต่อการแจ้งเตือนหนังสือในระบบผ่าน Line Notify การลงรับหนังสือ การดูไฟล์เอกสาร บันทึกสั่งการ การบันทึกงาน การส่งเอกสาร การดึงเรื่องกลับ การแนบไฟล์หรือลบไฟล์เอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการสร้างองค์ประกอบ กลไกการทำงานของระบบฯ เป้าหมายและประโยชน์การใช้งานระบบฯ ภาพรวมของระบบฯ 
   สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ฯ ทาง สถช. ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ และทำทำความเข้าใจระบบฯ ที่จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมไปถึงการยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา