โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานหอสมุด บรรยายพิเศษ ''หลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ'' หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร งานหอสมุด บรรยายพิเศษ ''หลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ'' หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บุคลากร งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ และนางสาวสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ” และการสืบค้นข้อมูลหอสมุด ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องฝึกอบรม ๒ อาคารหอสมุด 
  วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ครั้งนี้ ด้วยทางหลักสูตรฯ  ในรายวิชา การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมโยธา การตั้งชื่อโครงงานวิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า รวมไปถึง การนำเสนอโครงงาน อีกด้วย

(ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิกที่นี่ )

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว
กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา