โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เสริมภูมิคุ้มกันภัยทางด้านอาชญากรรมสื่อสังคมออนไลน์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา เสริมภูมิคุ้มกันภัยทางด้านอาชญากรรมสื่อสังคมออนไลน์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions) แบบ Hybrid ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ไปยัง มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน ๒ ท่าน คือ  ๑.พันตำรวจเอกณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และ ๒.เรือโทธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนอง และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 

   ด้วย มทร.ล้านนา ร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านการรักษา ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านไซเบอร์ ให้มีทักษะที่เพียงพอต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ และสามารถปกป้องข้อมูลไม่ให้เกิดความเสียหาย ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของ มทร.ล้านนา ด้วยระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 270001:2022 ที่มีมาตรฐาน ต่อไป 

(ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิกที่นี่ )

ข่าวณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา