โลโก้เว็บไซต์ โครงการฯ สอบมาตรฐานสากลฯ ICDL อ. ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พื้นที่ น่านและพิษณุโลก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฯ สอบมาตรฐานสากลฯ ICDL อ. ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พื้นที่ น่านและพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา น่านและพิษณุโลก จัด โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ด้วยมาตรฐาน International Computer Driving Licence (ICDL) ” สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่านและพิษณุโลก หลักสูตร Base Module ๒๐๑๓ ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร คือ ๑.หลักสูตร Computer Essential ๒.หลักสูตร OnlineEssential ๓.หลักสูตร Word Processing และ ๔.หลักสูตร Spreadsheets

เป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอบได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลหลักสูตรฯ และยังเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงจัดทำคลังข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยทางผู้จัด จะดำเนินการเจัดสอบทั้ง ๖ พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยฯ

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา