โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exam) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exam) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2566 โดย นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exam) สำหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลการทดสอบไปประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมและกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exam) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามกำหนดการและรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

ขอให้ผู้เข้าสอบดำเนินการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสอบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

กำหนดการสอบ ประจำปี 2567

  • ลงทะเบียนการสมัครสอบ >> https://forms.office.com/r/mNmmTrzz2B  (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)
  • หมายเลขบัญชีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 521-6-04676-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา