โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้  Microsoft Power Bi และ Power Platform | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ Microsoft Power Bi และ Power Platform

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2566 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 916 คน

(9) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้  Microsoft Power Bi และ Power Platform โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุการจัดการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นของข้อมูลใช้งานในการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะช่วยให้บุคลากรสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://hr.rmutl.ac.th/ หัวข้อ E๑๐ การฝึกอบรม  ได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2566 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

          บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office (Microsoft Excel)

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบหรือประสานงานกับเขตพื้นที่ต้นสังกัดเอง
  • วันและเวลาการฝึกอบรม 27 – 30 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
  • โครงการขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 ท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบ
  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าวได้ จะต้องดำเนินการจัดทำบันทึกชี้แจงผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น

 

**ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่รับการอบรมจนครบเวลาที่กำหนดไว้**Facebook Messenger icon