โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ใหม่แนะนำ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วีดิทัศน์ใหม่แนะนำ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 429 คน

(12) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้