โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ มทร.ล บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ มทร.ล บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวานนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๕๙) ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เชียงใหม่ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.ชม) วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ ๒ ประกอบด้วย พระนิสิต และนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน จำนวน ๙๐ รูป/คน โดยการนำของ ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์ ผู้บรรยายรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารนเทศเบื้องต้น

การนี้ มีนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นายออมทรัพย์ อินกองงาม และนายภรัญญู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ,การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ,ระบบบันทึกการเรียนการสอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Office Mix ,การใช้งาน MS Office 365 เพื่อการจัดเรียนการสอน Social media for learning รวมถึงแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลผู้เรียนด้วย kahoot application เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้พระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา