โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 2 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 677 คน

(9) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ 27 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร Computer Essentials 2.หลักสูตร Online Essentials 3.หลักสูตร  Word Processing และ 4.หลักสูตร Spreadsheet  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เป้าประสงค์ของการจัดสอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มหรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงก่อนการเข้ารับการทดสอบ ผู้เข้าสอบสามารถติดตามผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ http://www.hr.rmutl.ac.th หัวข้อ E10 สอบมาตรฐาน วันประกาศรับรองผลประจำเดือนมกราคม วันที่ 31 มกราคม 2566

     - สมัครสอบรอบเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 รับสมัคร วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 วันสอบ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

     - สมัครสอบรอบเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 รับสมัคร วันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 วันสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

     - ประกาศผลสอบรับรองเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์

 

ภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา Facebook Messenger icon