โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สวส. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สวส. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 782 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบ สารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสายสายสนับสนุน (ด้านปฏิบัติงาน) ในงานวันครบรอบ ๑๘ ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ ๑๘ ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   โดยกิจกรรมภายในพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป ลำดับถัดมาเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมไปถึงการประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  ในช่วงท้ายของกิจกรรมฯ เป็นพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”  เพื่อเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ ราย แบ่งเป็น ประเภทสายวิชาการ ประเภทสายสนับสนุน ประเภทศิษย์เก่า และประเภทนักศึกษา

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon