โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอ” นศ.หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ ๒  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอ” นศ.หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ ๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มกราคม 2566 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 913 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน ๑๙ คน ณ ห้องสตูดิโอ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   เป้าประสงค์การบรรยายฯ ด้วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ดร.ปวีณา รักนิ่ม ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอ จากผู้มีประสบการณ์ตรง อาทิ การผลิตวิดีโอเบื้องต้น ขั้นตอนการผลิตวิดีโอเบื้องต้น ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิค/มุมกล้อง การถ่ายภาพ และช่วงความชัด  เทคนิคการถ่ายภาพกล้องวิดีโอ การเปลี่ยนมุมกล้อง ขนาดของภาพวิดีโอ การใช้งานอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอ การใช้งานโปรแกรม Vmix การ WorkShop บันทึกภาพวิดีโอ การ WorkShop การตัดต่อ/ลำดับภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere รวมไปถึงการดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ ของ มทร.ล้านนา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานทางวิดีโอในรายวิชา ให้เกิดความสนใจ ที่โดดเด่น สะดุดตา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป  


ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และ ภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon