โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน งปม.๖๖   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน งปม.๖๖

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 635 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖” ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดการประชุมและร่วมมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   นอกจากนี้ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา สวส.มทร.ล้านนา ส่วนรองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร, อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม และอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ นำเสนอเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแผนการให้บริการ สวส.มทร.ล้านนา อีกด้วย
   ด้านนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ทบทวนแนวทางการให้บริการ ทบทวนการปฏิบัติงาน ของ สวส.มทร.ล้านนา การจัดทำเอกสารข้อตกลงประเมินบุคลากร เกณฑ์การประเมินรอบใหม่บุคลากร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวมไปถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ จากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป


ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา