โลโก้เว็บไซต์ การประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ บรรณารักษ์ นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาวปาริชาติ สมแก้ว บรรณารักษ์ และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

โดยเริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. มี ดร.บรรพต สร้อยศรี (ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินการประชุมฯ วาระการประชุม ประกอบด้วย วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ,วาระที่ ๒ การคัดเลือกคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาชุดใหม่ เพื่อการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ วาระที่ ๓.๑ การบรรยาย สาธิต และ ปฏิบัติ เรื่อง “Capture Multimedia Source ; Live Skype Interview” โดยคุณ พลวัฒน์ อำนาจมโนธรรม บริษัท เอสที คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ,วาระที่ ๓.๒ การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Youtube’s Content Management System โดย คุณ มุกพิม อนันตชัย Google Thailand ,วาระที่ ๓.๓ การบรรยายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ Innovation and Technology เรื่อง การจัดการ นำเข้า ข้อมูลทางด้านภาพและเสียงในระบบ CMS โดย คุณพีรภัทร์ เฉยสวัสดิ์ บริษัท สตาร์คาสท์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ,วาระที่ ๓.๔ การบรรยายสาธิต การจัดทำฐานข้อมูลของคลังภาพและเสียง Metadata For Video Audio Ingest SDI และวาระที่ ๓.๕ ศึกษาดูงานห้องควบคุมสัญณาณภาพหลัก และการจัดทำคลังข้อมูลภาพและเสียงของมหาวิทยาลัย MCR and CMS Production Work Flow สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร. บรรพต สร้อยศรี ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ที่มาข้อมูลข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ที่มาภาพ : คณะทำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา เขียนข่าว : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา