โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 774 คน

(4) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ 9 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร Computer Essentials 2.หลักสูตร Online Essentials 3.หลักสูตร  Word Processing และ 4.หลักสูตร Spreadsheet  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เป้าประสงค์ของการจัดสอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มหรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงก่อนการเข้ารับการทดสอบ ผู้เข้าสอบสามารถติดตามผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ http://www.hr.rmutl.ac.th หัวข้อ E10 สอบมาตรฐาน วันประกาศรับรองผลประจำเดือนกันยายน วันที่ 30 กันยายน 2565

ภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา Facebook Messenger icon