โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 3 มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 3 มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1131 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด (Surveillance Audit) ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปีที่ 3 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.)
   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 4 สวส.มทร.ล้านนา อาคารหอสมุด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการฯ) นายศักดิ์ชัย กันธะดา (หัวหน้างาน) พร้อมด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อติดตามกรอบการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจากการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง
   จากกลยุทธ์การบริหารและขับเคลื่อนงาน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) สู่ยุทธศาสตร์ (ที่ 1) ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนงานด้านสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้บริการทั่วไป จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ฯ ดังกล่าว ตามเอกสารการรับรองเลขที่ 66 211 200124 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563  ให้เกิดการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้บริการ ที่มีแผนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการให้บริการ ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการได้ใช้มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) รวมไปถึงแผนพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของ สวส. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

   ทาง สวส.มทร.ล้านนา จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงานภายใน มทร.ล้านนา โดยมีการปรับใช้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) การพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & Software Implementation) กระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งจะทำให้ มทร.ล้านนา ได้พัฒนารูปแบบวิธีการและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานตามแบบมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรและยกระดับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมไปถึงเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน ที่มีมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะผลักดันให้ มทร.ล้านนา มีกระบวนการพัฒนาและการบริหารที่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน เกิดการสร้างความสำเร็จด้วยการบริหารความเสี่ยงและสร้างกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน ตามกระบวนการฯ ที่กำหนดไว้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกระบวนการมาตรฐานสากลต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon