โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือน มีนาคม 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือน มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

บัดนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือนมีนาคม2565 ตามประกาศผลสอบดังแนบมาพร้อมนี้