โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy : CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชาสัมพันธ์ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professionals Examination: ITPE)” ณ ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม ๓) อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการฯ โดยเป้าประสงค์ของโครการเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านมาตรฐานวิชาชีพไอทีขั้นสูงของนักศึกษาและบุคลากร ของสถาบันการศึกษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง และส่งเสริมกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professionals Examination: ITPE)
   ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แนะนำหน้าที่และความรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) การแนะนำประสบการณ์สอบ ITPE ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการเตรียมตัวเข้ารับการสอบ ระดับการสอบในประเทศไทย และการประชาสัมพันธ์ศูนย์ สอบมทร.ล้านนา อีกด้วย

ข่าว : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
สวส.มทร.ล้านนา