โลโก้เว็บไซต์ หัวหน้างาน สวส.มทร.ล้านนา เสริมทักษะ เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างาน สวส.มทร.ล้านนา เสริมทักษะ เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) และหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ประกอบด้วย นายธงชัย เปี้ยทา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป, นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา, นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย, นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ หัวหน้างานหอสมุด และนายศักดิ์ชัย กันธะดา หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างาน และแนวทางการดำเนินงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหอคำทวี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   มีนางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ในฐานะผู้ดำเนินงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จากบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทุกภาคส่วน ของ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ มีจำนวนกว่า ๘๐ คน

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานบริการการศึกษา, กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา