โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุมฯ บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานฯ เชิงรุก ครั้งที่ ๒/๖๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุมฯ บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานฯ เชิงรุก ครั้งที่ ๒/๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อมทางด้าน Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร.ล้านนา จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มุ่งสู่ Digital Life   

   วานนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สวส.มทร.ล้านนา จัดประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab ๑ มี ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดและเป็นประธานการประชุมฯ อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ และยังมี นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมมอบนโยบายและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยบุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอีกด้วย ซึ่งการประชุมได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดหลัก ดังนี้

  • ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ ๑๒ และ ๑.๒ โครงการขยายเวลาให้บริการ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  • ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
  • ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ การตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากร ภายในและภายนอกหน่วยงาน ๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ข้อมูล ณ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕) ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔–พฤษภาคม ๒๕๖๕) (ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

   จากการประชุมฯ สวส.ครั้งนี้ เน้นตระหนักถึงการทำงานเชิงรุก การพิจารณาทบทวนแนวทางการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางด้านการให้บริการของหน่วยงานในอนาคตแก่ผู้รับบริการ สู่การยกระดับการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา รวมไปถึงผู้ขอรับบริการจากภายนอก ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา