โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ คณะศึกษาดูงานเทศบาลแม่เมาะ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ คณะศึกษาดูงานเทศบาลแม่เมาะ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤษภาคม 2565 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ประกอบด้วย อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ และอาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม และตัวแทนบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา มีบุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา  ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Microsoft Word และนายภรัญญู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Microsoft Excel อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมฯ นอกสถานที่ คือ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบุคลากรกลุ่มงานบริการการศึกษา ทั้ง 2 ท่าน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการเช่นเคย โดยกิจกรรมเป็นลักษณะของการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่ม การเก็บข้อมูลด้วย Google Form และการสร้าง QR Code รวมไปถึงการออกแบบงานต่างๆ ด้วยโปรแกรม Canva เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาและประยุกต์ใช้งานในงานสำนักงาน ให้ครูผู้สอนและบุคลากรกองการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสแนและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : พรนภัส นันตา นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา