โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุมฯ บุคลากร ทบทวน การขับเคลื่อนงานฯ เชิงรุก ครั้งที่ ๑/๖๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุมฯ บุคลากร ทบทวน การขับเคลื่อนงานฯ เชิงรุก ครั้งที่ ๑/๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุม บุคลากร ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับรองรับการให้บริการตามมาตรฐานของข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  รวมไปถึงให้มีความพร้อมทางด้าน Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร.ล้านนา จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อนำพาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา มุ่งสู่ Digital Life
   วานนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สวส.มทร.ล้านนา จัดประชุม บุคลากร ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab ๑ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดและเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑.อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม ๒.อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ และ ๓.อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร (ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์) และยังมี นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมมอบนโยบายและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา นอกจากนี้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ร่วมนำเสนอการดำเนินงาน/โครงการฯ ต่างๆ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอีกด้วย
   โดยการประชุมได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา ของหน่วยงาน ให้มีมาตรฐานด้านการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) สำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีแผนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการให้บริการ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่พึงพอใจ อาทิ ด้านการต่อยอดประยุกต์ใช้งานจากมาตรฐานระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) ให้เกิดการพัฒนางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานการบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Center Modernization) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) DGA สู่ Th e GIF รวมไปถึงแผนพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงาน (สวส.) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ,ด้านการประยุกต์ใช้งานจากมาตรฐานการพัฒนาระบบ ( Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) : ISO/IEC 29110) เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ,การนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ,กลุ่มงานบริการการศึกษา ,งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ,งานระบบเครือข่าย ,และงานหอสมุด อีกด้วย
   ซึ่งทาง สวส.มทร.ล้านนา ได้เน้นตระหนักและย้ำถึงการทำงานเชิงรุก การพิจารณาทบทวนแนวทางการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางด้านการให้บริการของหน่วยงานในอนาคตแก่ผู้รับบริการ สู่การยกระดับการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา รวมไปถึงผู้ขอรับบริการจากภายนอก ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์, พรนภัส นันตา นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา