โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1467 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมการรับรองระบบฯและขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
   จากกลยุทธ์การขับเคลื่อนงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) สู่ยุทธศาสตร์ (ที่ 2) ด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนงานด้านสารสนเทศฯ ให้เกิดการพัฒนางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานการบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Center Modernization) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) DGA สู่ Th e GIF เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีแผนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการให้บริการ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการได้ใช้มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) รวมไปถึงแผนพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงาน (สวส.) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
   ทาง สวส.มทร.ล้านนา ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) จึงได้นำเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันและรักษาระบบมาตรฐานข้อมูลขององค์กรจากความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะผลักดันให้ มทร.ล้านนา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกิดการบริหารจัดการที่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนตามกระบวนการฯ ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกระบวนการมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ที่มา : ประเสริฐ เทพภาพ งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา