โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)  ประจำปี 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2565 สำหรับการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความสนใจเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบการจัดการสอบระบบออนไลน์และเข้ารับการทดสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้