โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนธันวาคม2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือนธันวาคม2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 ธันวาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลการทดสอบไปประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างงาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประชาสัมพันธ์การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) กำหนดจัดสอบประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เปิดลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ http://www.hr.rmutl.ac.th หัวข้อ E10 สอบมาตรฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2564 ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำนวนการรับสมัคร 30 ราย
  • การเปิดสอบในรอบเดือนธันวาคม 2564 เปิดสอบให้เฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างสัญญาทดลองงานเท่านั้น เพื่อจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ห้องสอบ
  • กำหนดจัดสอบในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มหรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงก่อนการเข้ารับการทดสอบ
  • การลงทะเบียนสอบในครั้งนี้ ไม่ระบุรายวิชาสอบ ให้ผู้เข้าสอบดำเนินการแจ้งรายวิชาที่คงค้าง กับกรรมการคุมสอบในห้องสอบ
  • ผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการพิมพ์ใบเข้าห้องสอบและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันการเข้าสอบ