โลโก้เว็บไซต์ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คัดเลือก มทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คัดเลือก มทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 ธันวาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (ตามประกาศของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ ๒๖ / ๒๕๖๔ เรื่องรายชื่อหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
   ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน ๒ ด้าน คือ ๑.เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรม อยู่ในลำดับที่ ๑๑ และ ๒.เครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ อยู่ในลำดับที่ ๖ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมภาครัฐต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความพร้อมด้านวิชาการ ด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ข่าว/ภาพ : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา