โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนพฤศจิกายน 2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนพฤศจิกายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

บัดนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามประกาศผลสอบดังแนบมาพร้อมนี้