โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ งานพัฒนาระบบฯ สวส. ติวเข้ม ‘’ การใช้งาน e-office หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ‘’  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ งานพัฒนาระบบฯ สวส. ติวเข้ม ‘’ การใช้งาน e-office หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ‘’

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ " การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สำหรับผู้ใช้งานด้านสารบรรณหน่วยงานภายใน ของ มทร.ล้านนา " พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มงานฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop lab ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   มีอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวให้การต้อนรับ ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ระบบฯ ดังกล่าว ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้กำลังใจ สังเกตการณ์ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มทร.ล้านนา อาทิ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรมมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, สำนักงานอธิการบดี, สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์, สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานตรวจสอบภายใน, กองบริหารงานบุคคล, กองพัฒนานักศึกษา, กองพัฒนาอาคารสถานที่, กองคลัง, กองประชาสัมพันธ์, กองนโยบายและแผน ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน เป้าประสงค์เพื่อนำระบบฯ ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้งานด้านสารบรรณของ มทร.ล้านนา ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดร่วมกันต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา