โลโก้เว็บไซต์ นว.กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ''ก่อนจะเป็น ผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค New Normal สำหรับคนทุกช่วงวัย'' | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ''ก่อนจะเป็น ผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค New Normal สำหรับคนทุกช่วงวัย''

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค New Narmal สำหรับคนทุกช่วงวัย" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสู่ศูนย์บริการประชาชนทุกช่วงวัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
   การบรรยายฯ ดังกล่าว เป็นลักษณะของการบรรยายในประเด็น รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค New Narmal สำหรับคนทุกช่วงวัย สืบเนื่องจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสู่ศูนย์บริการประชาชนทุกช่วงวัย ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาศุกยภาพผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในทุกมิติ และยกระดับให้ ศพอส. เป็นสถานที่ให้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย

ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ , ออมทรัพย์ อินกองงาม และ ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา