โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปีที่ 2 [ISO/IEC 29110 : 2018 (Surveillance Audit)] จาก TUV NORD  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปีที่ 2 [ISO/IEC 29110 : 2018 (Surveillance Audit)] จาก TUV NORD

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อติดตามกรอบการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด (Surveillance Audit) ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปีที่ 2 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.)
   วันนี้ 11 สิงหาคม 2564  ณ ชั้น 2 ห้อง Meeting Room สวส.มทร.ล้านนา อาคารหอสมุด นำโดย ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการฯ) นายศักดิ์ชัย กันธะดา (หัวหน้างาน) พร้อมด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อติดตามกรอบการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ในปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง
   จากปีที่ผ่านมา (2563) หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารและขับเคลื่อนงาน ของ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) สู่ยุทธศาสตร์ (ที่ 1) ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนงานด้านสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้บริการทั่วไป จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ฯ ดังกล่าว ตามเอกสารการรับรองเลขที่ 66 211 200124 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563  ให้เกิดการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้บริการ ที่มีแผนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการให้บริการ ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการได้ใช้มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) รวมไปถึงแผนพัฒนากระบวนการ การประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของ สวส. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
   ทาง สวส.มทร.ล้านนา จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงานภายใน มทร.ล้านนา โดยมีการปรับใช้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) การพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & Software Implementation) กระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งจะทำให้ มทร.ล้านนา ได้พัฒนารูปแบบวิธีการและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานตามแบบมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรและยกระดับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมไปถึงเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน ที่มีมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะผลักดันให้ มทร.ล้านนา มีกระบวนการพัฒนาและการบริหารที่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน เกิดการสร้างความสำเร็จด้วยการบริหารความเสี่ยงและสร้างกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน ตามกระบวนการฯ ที่กำหนดไว้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกระบวนการมาตรฐานสากลต่อไป

ภาพ/ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ที่มาข่าว : รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา