โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) รอบเดือน มิถุนายน ๖๔  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) รอบเดือน มิถุนายน ๖๔

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  (รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Computer Essentials ๒.หลักสูตร Online Essentials ๓.หลักสูตร  Word Processing และ ๔.หลักสูตร Spreadsheet  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๒ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓-๔ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เป้าประสงค์ของการจัดสอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มาตรการป้องกันโรค DMHTT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือตรวจวัด อุณหภูมิและสแกนไทยชนะ/หมอชนะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบในครั้งถัดไป วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๕๒๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๔

 

ภาพ : ม่อนลืน ลุงสุ นักศึกษาฝึกงาน 

ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา