โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับ นายออมทรัพย์ อินกองงาม Best Oral Present Award (R2R) CRCI2021. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับ นายออมทรัพย์ อินกองงาม Best Oral Present Award (R2R) CRCI2021.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 พฤษภาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams (https://www.facebook.com/rdirmutlcm/live
   โดยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา (คณะผู้วิจัย : ออมทรัพย์ อินกองงาม, กุลธิดา เจริญเมือง, ภรัญยู ใจบำรุง, ภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช, ปวียา รักนิ่ม และประเสริฐ ลือโขง) ได้ร่วมส่งผลงานวิจัยประเภทงานประจำสู่งานวิจัย (
Routine to Research : R2R) เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Study of factors affecting the development of training and testing in information technology. Of employees in new tertiary institutions Rajamangala University of Technology Lanna ซึ่งผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น Best Oral Present Award จากการประชุมดังกล่าวฯ
   ทาง สวส.มทร.ล้านนา จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลฯที่ได้รับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในความสำเร็จครั้งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป