โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มทร.ล้านนา ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มทร.ล้านนา ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 2 พฤษภาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๗๗๑,๗๓๐ ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังรายนาม
๑. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๔ : คลิกไฟล์แนบ
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๗๘ ราย)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย) 
๒. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๔/๒๒ : คลิกไฟล์แนบ
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๓ ราย)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๖๑ ราย)
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๖๗ ราย)
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๘ ราย)
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๙๑ ราย)
๓. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๒ : คลิกไฟล์แนบ
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๔ ราย)
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑ ราย)
๔. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๔/๑๖ : คลิกไฟล์แนบ
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๕ ราย)
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๓ ราย)

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา