โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : Work from Home (16-30 เมษายน 2564) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : Work from Home (16-30 เมษายน 2564)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 เมษายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : Work from Home
16 - 30 เมษายน 2564
หรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง

ช่องทางการให้บริการ 
Website : 
   สำนักวิทยบริการฯ : https://arit.rmutl.ac.th
   หอสมุด : https://library.rmutl.ac.th
E-Service : http://autolib.rmutl.ac.th

สำนักวิทยบริการฯ ยึดถือปฏิบัติตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง...มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สวส.มทร.ล้านนา