โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” นศ.การท่องเที่ยวและบริการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” นศ.การท่องเที่ยวและบริการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ) นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Premiere (Pr) ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๗๔ คน (๔ กลุ่มชั้นเรียน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   เป้าประสงค์การบรรยายฯ ด้วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ (BOATH๑๑๓) คือ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ และอาจารย์จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัดต่อและลำดับภาพวิดีโอจากผู้มีประสบการณ์ตรง อาทิ นิยามการตัดต่อ/ลำดับภาพ ประเภทการตัดต่อวิดีโอ องค์ประกอบของการนำเสนอ ขั้นตอนการผลิตวิดีโอเบื้องต้น ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิค/มุมกล้อง การถ่ายภาพ และช่วงความชัด  เทคนิคการเคลื่อนกล้องวิดีโอ ขนาดของภาพวิดีโอ หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ Composition การตัดต่อ/ลำดับภาพ ด้วย Adobe Premiere การใช้งานโปรแกรมฯ  การ WorkShop รวมไปถึงการดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ ของ มทร.ล้านนา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานทางวิดีโอในรายวิชา ให้เกิดความสนใจ ที่โดดเด่น สะดุดตา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป  

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา