โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุมฯ ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๖๔  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุมฯ ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อม Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร.ล้านนา จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สู่ Digital Life   

   วันนี้ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สวส.มทร.ล้านนา จัดประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดการประชุม มีรองผู้อำนวยการ จำนวน ๒ ท่าน คือ ดร.ปวียา รักนิ่ม และ อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ นอกจากนี้ยังมี ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ (ที่ปรึกษา สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมให้ข้อคิดเห็น มอบนโยบายและแนวทางเพื่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้กับบุคลากร ของ สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งการประชุมได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบวาระต่าง ๆ

   โดยมีประเด็นการประชุมฯ คือ

    - การแจ้งย้ายหน่วยงานของบุคลากร จำนวน ๒ ท่าน คือ นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สังกัดเดิม สำนักงานอธิการบดี) และนางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สังกัดเดิม สถาบันวิจัยและพัฒนา) ย้ายมาสังกัดงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา

   - ความสำเร็จของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐ (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.) สู่การนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันของงานพัฒนาระบบเครือข่าย ด้านการพัฒนาการให้บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อการได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ในระดับหน่วยงาน รวมไปถึงของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก สวส.มทร.ล้านนา ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านข้อมูล ต้องมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เน้นให้ความสำคัญทางด้านพระราชบัญญัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ฉบับที่เกี่ยวข้องฯ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ PDPA (Personal Data Protection Act)

   - ด้านคุณภาพการให้บริการ ของ สวส.มทร.ล้านนา ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบ การกำกับดูแล/ติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละกลุ่มงาน/งาน ของ สวส.มทร.ล้านนา จะต้องจัดทำข้อตกลงหรือจัดทำแบบประเมินการให้บริการ รักษามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจ จากผู้ขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา

   - การบริการของงานหอสมุด มทร.ล้านนา แบบ Life Library เพื่อรองรับการให้บริการที่มีความประทับใจ สำหรับผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทาง สวส.มทร.ล้านนา ได้รับการจัดสรรงบฯ สำหรับการปรับปรุงเกี่ยวกับ Co-Working Space อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ

- การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การทบทวนเกณฑ์ข้อตกลงการประเมินบุคลากร ในหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับต่างๆ อาทิ เกณฑ์การประเมินวัดผลตามข้อตกลงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลกระทบของ โควิด-๑๙

   - กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕  สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บันฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเป็นการส่งเสริมการออกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียง โดยจะนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย   

   - รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน ของงานพัฒนาระบบสาระสนเทศประจำปี ๒๕๖๔/๑ การรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานของงานพัฒนาระบบเครือข่าย ปี ๒๕๖๓ และการทบทวนการจัดทำโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ เพื่อเสนอโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา