โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 952 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ให้บริการสำหรับอาจารย์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น

วัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย
1.ชุดประมวลผลและบันทึกการเรียนสอน ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณออนไลน์
2.บริการห้องบันทึกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
(จองผ่านระบบ : https//booking.rmutl.ac.th)
3.อุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

ให้บริการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ชั่วคราว 7 วันทำการ

ช่องทางติตต่อ/สอบถาม (ในวันและเวลาราชการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการการศึกษา (ชั้น ๒ อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1624 
Facebook FanpageAritRmutl
Line Official : @aritrmutl