โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกแนวใหม่สำหรับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการสื่อสารเชิงท่องเที่ยว” นศ.ศิลปศาสตร์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกแนวใหม่สำหรับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการสื่อสารเชิงท่องเที่ยว” นศ.ศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกแนวใหม่สำหรับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการสื่อสารเชิงท่องเที่ยว” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๗๔ คน (๔ กลุ่มชั้นเรียน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   เป้าประสงค์การบรรยายฯ ด้วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Marketing) คือ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ และอาจารย์จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการออกแบบโปสเตอร์ จากผู้มีประสบการณ์ตรง รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับงานออกแบบ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานในรายวิชา ให้เกิดความสนใจในสินค้าและบริการ ที่มีการออกแบบที่โดดเด่น สะดุดตา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป  

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สุทธิพงศ์ ตานที นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ